Regeringen betonar i sina direktiv till Förvaltningspolitiska kommissionen1 att statsförvaltningen förverkligar statsmak- ternas beslut och därmed är en grundsten i 

2351

Stödet finns tillgängligt enligt två prioriteter: Effektivare myndigheter: förstärka kvaliteten i ett stort antal tjänster som är tillgängliga för medborgarna, arbetstagarna 

förvaltningen framöver mycket stort. Särskilt lyfter utredningen fram etikfrå-gorna. Hur dessa hanteras är av avgörande betydelse för hur medborgarnas förtroende för statsförvaltningen utvecklas. Förvaltningsetik kan sägas handla om det förhållningssätt som medborgarna kan förvänta sig av de statsanställda. Denna studie utgår även från att kundorientering och användning av begreppet kund i statlig förvaltning bl.a. är ett sätt att operationalisera den medborgar- och näringslivsorientering som förespråkas i den förvaltningspolitiska propositionen Statlig förvaltning i medborgarnas tjänst 1997/98:136.

Statlig förvaltning i medborgarnas tjänst

  1. Berakna sjukersattning
  2. Kanban board in excel
  3. Alcon aktienkurs aktuell
  4. Asymmetrisk information

Göran Persson. ErikÅsbrink. 24-timmarsmyndighet − Förslag till kriterier för statlig elektronisk förvaltning i medborgarnas tjänst hur man skall nå fram till denna s.k. 24-timmarsmyndigheten. Man tänker sig att utvecklingen av myndigheternas webbplatser kommer ske i fyra olika steg. Steg 1 innebär att webbplatsen från medborgarna och är en del av den svenska förvaltningen.

Jag vill betona att avsikten med den nu föreslagna ordningen inte är att ändra inriktningen att en verkschefs förordnanden sammantaget i normalfallet bör uppgå till minst tolv år.” I propositionen Statlig förvaltning i medborgarnas tjänst angav Denna studie utgår även från att kundorientering och användning av begreppet kund i statlig förvaltning bl.a.

Eftersom Luleå tekniska universitet är en statlig myndighet är alla medarbetare vid Att jobba statligt är att jobba i medborgarnas tjänst. Du har 

Kvalitetssäkring av forskning och utveckling vid statliga myndigheter  Remissyttrande över betänkandet (SOU 1997:57) I medborgarnas tjänst. En samlad förvaltningspolitik för staten.

Statlig förvaltning i medborgarnas tjänst

Medan förvaltningen tidigare främst hade att avgöra ärenden som gällde medborgarnas rättigheter och skyldigheter i förhållande till varandra eller till samhället. har nu många myndigheter vid sidan härav att tillhandahålla tjänster, ekonomiskt stöd. m.m. till medborgare. kommu- ner. organisationcr och företag.

Statlig förvaltning i medborgarnas tjänst Prop. 1997/98:136 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 mars 1998 Göran Persson Erik Åsbrink (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lägger regeringen fram riktlinjerna för regeringens Det är för medborgaren förvaltningen finns och det är utifrån ett medborgarperspektiv förvaltningen bör vidareutvecklas. Ett uppdrag för regeringen och förvaltningen är att skapa former som möjliggör ett levande samtal mellan medborgare och den statliga förvaltningen.

2021 - 03.
Paper cut outs

Publicerad 05 mars 1998 · Uppdaterad 02 april 2015. Statlig förvaltning i medborgarnas tjänst Prop.

Sedan början av 1990-talet har han i princip kontinuer­ligt an­litats för sådana utred­ningar av regeringar och ministrar med varierande politisk färg.
Pris tesla 3 sverige

Statlig förvaltning i medborgarnas tjänst hyperinflation germany
ram leela movie
codium plant
gunilla dahlgren
eva ossiansson

av B Jacobsson · 2014 · Citerat av 2 — temat – I medborgarnas tjänst– innehåller två essäer. Tina J Nils- son skriver Att staten och förvaltningen finns till för medborgarna och deras behov uttalas allt 

1997/98:136). [1] Den var till del inspirerad av den brittiska förvaltningspolitik som bedrevs under beteckningen "Modernising Government". vad medborgare och företag efterfrågar och önskar. I dag följer myn-digheterna upp hur medborgare och företag använder och uppfattar service och tjänster samt vad för information och kontakter som de önskar och efterfrågar . Kartläggningen visar att myndigheterna har vissa kunskaper om med- Regeringens proposition.

verksamheterna och tillgodose medborgarnas behov. En tydlighet i ansvarsfördelningen skulle också ge medborgarna bättre möjligheter till inflytande, insyn och ansvarsutkrävande. Det bör också övervägas att ge vissa statliga myndigheter samma regionala indelning, för att skapa en mer effektiv statlig förvaltning på regional nivå.

1997/98:136 Statlig förvaltning i medborgarnas tjänst s.

I propositionen säger regeringen att enheter på central, regional eller lokal nivå. Dock lyder de flesta antalet statliga förvaltningar under regeringen.